Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

DROGISTERIJ

1. TOTSTANDKOMING EN AANVAARDING VAN EEN OVEREENKOMST.

In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande a) het gebruik van online para farmacie Pharma budget en b) de bestellingen die hij op dat ogenblik via Pharma budget overweegt te plaatsen.

Door het loutere bezoeken en raadplegen van Pharma budget of door het plaatsen van een bestelling via Pharma budget verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten.

Pharma budget houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Andere voorwaarden (deze van de koper bijvoorbeeld) zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij Pharma budget voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging.

De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij a) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst - voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan - na te lezen b) ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en c) ze af te drukken of op te slaan.

De gebruiker aanvaardt dat het bewijs van diens voorafgaandelijke kennisname en voormelde onderhandeling door Pharma budget geleverd kan worden door de aanvaarding van de overeenkomst door de gebruiker.

2. BEGRIPPEN

2.1 Pharma budget, gelegen te Krommewege 32/D1 9990 Maldegem www.pharmabudget.be wordt ook vermeld onder Pharma budget.2.2 Client: Elke natuurlijke-of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft aan Pharma budget.

2.3 Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Pharma Budget en de cliënt van de online apotheek Pharma budget met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Pharma budget.

2.4 Productfiche: Geeft de informatie (tekst, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie) over een te koop aangeboden product.

2.5 Producten: Alle goederen aangeboden op Pharma budget.

2.6 Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via creditcard of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

3. PRODUCTEN

Rekening houdende met de actuele wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het aanbieden via het internet van in een publieke para farmacie aangeboden producten, zijn niet alle producten via Pharma budget verkrijgbaar. Voorschrift plichtige geneesmiddelen zijn niet via Pharma budget verkrijgbaar.

4. CLIËNT

Iedere bezoeker beschikt over de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker, waarna hij kan overgaan tot het plaatsen van bestellingen.
De aldus gegenereerde toegang tot Pharma budget is persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen.
De gebruiker verbindt er zich toe om zijn log in gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken en misbruik door derden te verhinderen.
Pharma budget behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (gebruik van de elektronische identiteitskaart bijvoorbeeld).
In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het Pharma budget toegestaan om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van Pharma budget om de schade op de gebruiker te verhalen.

5. BELANGRIJKE WAARSCHUWING VOORALEER TOT EEN BESTELLING OVER TE GAAN

5.1 Tal van producten aangeboden door Pharma budget in het bijzonder de voorschriftvrije geneesmiddelen) moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden, na voorafgaandelijke diagnose en advies door een wettelijke erkende arts of therapeut.

5.2 De informatie verschaft door Pharma budget wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door een apotheker, doch is louter informatief. Ze vervangt immers nooit een diagnose of advies, omdat Pharma budget niet op de hoogte kan zijn van de volledige medische voorgeschiedenis van iedere gebruiker. De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die wij verkopen op onze websites zijn in het Frans en in het Nederlands.

5.3 Pharma budget houdt informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker, doch deze informatie wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen (aanvullen van de stock bijvoorbeeld). De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de historiek van diens bestellingen, zal aanleiding geven tot een automatische waarschuwing (dosis, interactie met andere geneesmiddelen).

5.4 Indien de gebruiker twijfelt over de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert Pharma budget formeel het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of - indien het reeds geleverd werd - het product niet (verder) te gebruiken, zonder eerst een deskundige arts geraadpleegd te hebben.

5.5 Pharma budget benadrukt dat de wettelijke en deontologische regels van toepassing op de apotheker-titularis voor gevolg kunnen hebben dat een geplaatste bestelling geen doorgang kan vinden, indien de bestelling - naar het oordeel van de apotheker-titularis - niet in overeenstemming zou zijn met voornoemde regels.

5.6 De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die wij verkopen op onze websites zijn in het Frans en in het Nederlands. Indien u de producten buiten België, Nederland of Frankrijk laat leveren, dan moet u weten dat de verpakking en de informatie op de verpakking van de producten niet in de officiële taal van uw land zullen zijn. Indien u op onze websites besteld dan gaat u hiermee akkoord. We zullen ons best doen om de productinformatie op onze websites te publiceren in meerdere talen. U kan ook contact opnemen met onze klantendienst indien u meer vragen heeft.

6. BESTELLING

6.1 Al de informatie die de cliënt bezorgt aan Pharma budget (invoeren van gegevens inherent aan de bestelling) is bindend. Pharma budget kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens of gezondheidsinformatie. Pharma budget kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid bestelde producten te leveren.

6.2 De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en datum van de bestelling.

6.3 Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Pharma budget aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

6.4 In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Pharma budget zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.5 De bestelling is pas definitief van zodra a) Pharma budget deze aanvaard heeft en b) de cliënt het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft aan Pharma budget, conform de aldaar aangewezen betaalmethode.

6.6 De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Pharma budget via mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

7. PRIJS

7.1 De prijs is steeds in euro en BTW inclusief. De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

7.2 De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

7.3 Pharma budget behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

8. BETALING

8.1 De prijs van de goederen is te betalen cash of door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

8.2 De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij Ogone.

8.3 De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief tenzij de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Ogone hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Ingenico, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

8.4 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Ingenico. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Ingenico en Pharma budget zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

8.5 De factuur van de bestelling wordt elektronisch ter beschikking gesteld via uw persoonlijke klant-account zodra uw pakket overhandigd werd aan de door u geselecteerde koerierdienst. 

9. LEVERING

9.1 De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Pharma budget en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 2 werkdagen. De eigendomsoverdracht van de bestelde goederen gebeurt op het moment dat Pharma budget de bestelling overhandigd aan de gekozen koerierdienst. Op dat ogenblik ontvangt de klant een mail met een tracking nummer. 

9.2 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Pharma Budget kan in dat opzicht niet spelen.

9.3 De leveringen gebeuren hoofdzakelijk door BPost in België en DHL in Nederland. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op www.pharmabudget.be/klantenservice/levering/. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Pharma budget of aan vervoerder door cliënt in geval van laattijdige levering.

9.4 Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

9.5 Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar Pharma budget en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal Pharma budget rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door BPost in België en DHL in Nederland. Indien deze trackinggevens wijzen op aflevering van het pakket, kan er van Pharma budget geen compensatiemaatregel verwacht worden.

9.6 De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld) dient de koper onmiddellijk, aan Pharma budget hiervan per e-mail te verwittigen en desnoods contact op te nemen met de apotheker alvorens tot gebruik over te gaan.

9.7 Cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

10. VERZAKINGSRECHT

10.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (Wetboek Economisch recht), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop, met uitzondering van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen (Koninklijk besluit van 21 januari 2009, houdende onderrichtingen voor apothekers Art. 29 §6), behalve in geval van gebrek, zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Pharma Budget tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbron) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals bijsluiters en andere handleidingen en documentatie) naar het volgende adres: Pharma budget, Krommewege 32/D1 9990 Maldegem.

10.2 Indien de goederen zijn toegezonden aan Pharma budget onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Pharma budget zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven zonder bijkomende kosten. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 14 dagen te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Pharma budget.

10.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de klantendienst via een ondubbelzinnige verklaring (bij voorkeur via email) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Dit kan eveneens door gebruik te maken van het modelformulier.

11. GARANTIE

11.1 Pharma budget garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. Pharma budget garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Pharma budget geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de fabrikant. De door Pharma budget geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met de apotheker.

11.2 In geen enkel geval kan Pharma budget verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Pharma budget is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

11.3 Pharma budget geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Pharma budget is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant. Pharma budget is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen. Pharma budget kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

12.2 De aansprakelijkheid van Pharma budget, de apotheek-titularis kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

12.3 De aansprakelijkheid van Pharma budget zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

12.4 Pharma budget kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van Pharma budget zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Pharma budget of derden toe.

Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Pharma budget, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.

14. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

14.1 Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

14.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door Pharma budget behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.

15. NIETIGHEID

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of de overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK.

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Nederlands recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Pharma Budget uitsluitend bevoegd zijn.

Heeft u een klacht over een aankoop en bent u niet tevreden met de oplossing die u van Pharma budget ontvangt maar wilt u geen rechtszaak aanspannen, dan kunt u proberen om via onlinegeschillenbeslechting tot een oplossing te komen. Via deze website http://ec.europa.eu/odr kunt u een geschillenorgaan zoeken en vervolgens de procedure doorlopen om tot een oplossing voor uw klacht te komen. Belangrijk: U kunt dit systeem alleen gebruiken voor klachten over aankopen via het internet.

* Wij delen uw informatie nooit met anderen.
Heeft u vragen?
Visa MasterCard Bank transfer Bancontact iDEAL PayPal Klarna Pay Later
Mijn account
U bent niet ingelogd. U kunt hier inloggen & gebruik maken van alle voordelen van Mijn Account of maak nu uw account aan.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Zoek suggesties
Geen producten gevonden...
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »